Uusi luomukorvausjärjestelmä ensi vuodesta alkaen

Julkaistu Pihvikarjalehti 2/2014

Hallitus hyväksyi 24.4. esityksen Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014-2020.

Esitys on nyt komission hyväksyttävänä. Tavoitteena on saada ohjelma hyväksytyksi syksyn 2014 aikana, jolloin sen soveltaminen alkaisi ensi vuonna.

Muutokset ovat vielä mahdollisia.

Esityksessä luomukorvausjärjestelmä on nyt oma kokonaisuutensa, kun se on aiemmin ollut osa ympäristötukijärjestelmää.

Luomusopimus tehdään koko peltoalasta. Peltojen vuokrasopimuksia ei enää tarkastella sopimusta tehtäessä. Lähtökohta on, että sopimusalaa vastaava peltoala on tilalla luomuviljelyssä koko sopimusajan. Jos jokin peltolohko jää vuokralta pois, sen voi korvata toisella peltolohkolla luomun normaalein siirtymäajoin. Ministeriöstä ei vielä (20.5.) annettu tarkkaa tietoa siitä, millaisin ehdoin peltoala voi pienentyä sopimuskaudella ja johtaako tämä luomutuen takaisinperintään.

Sopimus tehdään viisivuotisena ja sitä jatketaan sen jälkeen vuosi kerrallaan. Aiemman luomusopimuksen voi lopettaa kesken siirtymällä uusien ehtojen mukaiseen sopimukseen. Tämä lienee useimmille järkevää parantuvien korvaustasojen vuoksi.

Luomukasvinviljelytilalla täytyy tuottaa myyntikasveja 30 % peltoalasta. Mikäli tilan kaikki pellot on nurmella, täytyy olla luomukotieläintila tai harjoittaa säännöllistä yhteistyötä luomukotieläintilan kanssa. Tästäkin tarkemmat ehdot ovat vielä valmistelussa.

Mikäli kotieläintilan pellot ovat luomussa, mutta eläimet ei, tila joutuu viiden vuoden jälkeen tekemään valinnan: eläimet on siirrettävä luomuun tai on täytettävä kasvinviljelytilan ehto tuottamalla myyntikasveja 30% peltoalalla. Kolmas vaihtoehto on luopua luomusta.

Ruokohelpiala rajataan luomusitoumuksen ulkopuolelle.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus edellyttää vähintään 0,3 ey/ha eläintiheyden täyttymistä. Mikäli eläintiheys ei jonain vuonna täyty, sitoumus muuttuu kasvinviljelytilan sitoumukseksi jäljellä olevaksi sopimuskaudeksi. Johtaako tämä tuen kotieläinkorotuksen takaisinperintään, on vielä auki.

Luomukotieläintuotannon sopimuksen uusiminen viiden vuoden päästä edellyttää luomukotieläintuotteiden tai elävien luomueläinten tuottamista viidentenä sitoumusvuotena. Muutoin sopimusta voidaan jatkaa ainoastaan kasvinviljelytilan ehdoin 30 % myyntikasvivaatimuksineen.

Luomusopimus rajaa pois osan ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteistä. Luomukotieläinsopimus rajaa pois osan eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmän toimenpiteistä.
Esityksen mukaiset luomukorvaukset ovat kasvinviljelytilalla 160 €/ha ja kotieläintilalla 294 €/ha (kotieläintilan korotus 134 €/ha).

Maaseutuohjelman valmistelun ajantasaiset asiakirjat ja esitykset löytyvä sivulta http://www.maaseutu.fi/maaseutu2020

Tulossa laki luomuvalvonnasta

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen luomuvalvonnasta. Lain tarvetta perustellaan mm. sillä, että luomuvalvonnassa voidaan joutua tarkastamaan kotirauhan piiriin kuuluvia tiloja. Perustuslain mukaan tällaisesta toiminnasta ei voi säätää asetuksella.

Lain vaikutukset käytännön toimintaan ovat vähäiset. Valvonta säilyy edelleen Ely-keskusten ja Eviran toimintana. Laki pyritään saamaan voimaan yhtä aikaa uuden maaseudun kehittämisohjelman kanssa.

Lakiesitys löytyy Eduskunnan asiakirjoista haulla HE 47/2014.

Uusi EU:n luomuasetus valmisteilla

Euroopan komissio julkaisi 24.3.2014 luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuutta koskevan toimintasuunnitelman sekä suunnitelman toteuttamiseen tähtäävän ehdotuksen uudeksi luomuasetukseksi. Suunnitelman ja ehdotuksen taustalla ovat luomutuotannon ja –tuotteiden kysynnän ja myynnin voimakas kasvu.
Uuden järjestelmän tavoitteiksi on asetettu kuluttajien luottamuksen säilyttäminen, tuotannon määrän kasvattaminen sekä valvonnan yksinkertaistaminen. Nämä tavoitteet ovat osin keskenään ristiriitaisia.

Keinoksi tavoitteeseen pääsemiseksi on otettu kaikkien luomusäädösten poikkeusten lopettaminen. Tällainen poikkeus on ollut esimerkiksi tavanomaisen kylvösiemenen käyttö sekä jalostuseläinten hankinta tavanomaisesta tuotannosta, mikäli luomua ei ole saatavana.

Uuden luonnoksen mukaan luomuvalvonta muutetaan enemmän riskipainotteiseksi. Tämä riskiperusteisuus on ehdotukseen tullut Suomen esityksestä.

Asetusluonnos lähtee nyt unionin poliittiseen käsittelyyn. Käsittelykierros kestää arviolta ainakin kaksi vuotta. Muutoksia luonnokseen varmaankin tulee.

Asetusluonnoksessa arvioitu voimaantulo on 30.6.2017. Luomulisäysaineiston ja -jalostuseläinten osalta siirtymäaika on luonnosteltu päättyvän vuoden 2021 loppuun. Kyseisen vuoden aikana laaditaan selvitys luomujalostuseläinten ja -lisäysaineistojen saatavuudesta.

Voimakkaimmin suomalaiseen luomutuotantoon vaikuttava uudistus on vaatimus maatilan kokotuotannon kuulumisesta luomun piiriin. Nythän suuri joukko kotieläintiloja kuuluu luomu-järjestelmään ainoastaan peltoviljelyn osalta. Näin luomutuotettu sato menee tavanomaisen karjan rehuksi ja siten luomun lisäarvo tuotteesta jää saamatta. Tämä ei olisi uuden ehdotuksen mukaan enää mahdollista.

Kokotilavaatimus ei juurikaan vaikuta markkinoille tulevien luomutuotteiden määriin. Sensijaan monille karjatiloille muutos merkitsee peltoviljelyn luomutuen päättymistä. Jos kotieläinrakennus ei täytä luomun ehtoja, moni tuskin investoi uuteen rakennukseen pelkän luomun vuoksi. Nautojen parsikasvatukseen on muutospaineita jo eläinsuojelulain valmistelussa, joten tuotantoa jatkavilla tiloilla on usein investointitarpeita. Niitä toteutettaessa kannattaa luomun ainakin keskimääräisesti parempi kannattavuus huomioida.

Komission ehdotuksen löytää netistä helpoimmin googlaamalla: ”ehdotus euroopan parlamentin asetus luonnonmukaisesta tuotannosta” ja liitteet, joissa eläinkohtaiset vaatimukset, lisäämällä ”liitteet” tuon edellisen haun perään.
Esko Rissanen

« Mene takaisin edelliselle sivulle